Rajavi Parikh DO

Vascular Surgery
USF Vascular & Endovascular Surgery
TGH Heart & Vascular Institute South Tampa

Rajavi Parikh DO

Locations

USF Vascular & Endovascular Surgery
Address: 2 Tampa General Circle
Phone: 813-821-8663
Fax: 813-259-0606
TGH Heart & Vascular Institute South Tampa
Address: 1202 South Church Avenue Suite A
Phone: 813-821-8095
Fax: 813-821-8309

Specialties

Vascular Surgery